Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring

De privacy van onze klanten en bezoekers van deze website is voor ons erg belangrijk en de persoonlijke informatie die u ons verstrekt wordt daarom vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

De Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) is de wet ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Het doel van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt voor het aangaan van overeenkomsten, het uitvoeren van onze diensten en de facturatie daarvan.  

Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang de inhoud nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken voor het leveren van onze diensten:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kvk-nummer
 • BTW-nummer
 • Klantnummer

Statistieken / Google Analytics

De website www.dierenartsenpraktijkboxmeer.nl / www.dapboxmeer.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (In ons geval zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Dierenartsenpraktijk Boxmeer) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Privacy gevoelige cookies worden niet bijgehouden op www.dapboxmeer.nl, vandaar dat er geen cookiemelding gedaan wordt.

Het privacybeleid van Google Analytics kunt u hier lezen.  

Gebruik van cookies

Wij maken alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics, zoals hierboven omschreven.

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Digitale nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij onze relaties willen informeren over nieuws omtrent onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich eenvoudig weer kunt afmelden.

Inzage, correctie en verwijderen van gegevens

Wanneer u een klantrelatie met ons heeft, kunt u door middel van een schriftelijk verzoek de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren opvragen. Indien deze onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Onze contactgegevens

Dierenartsenpraktijk Boxmeer
’t Leucker 2, Boxmeer
info@dapboxmeer.nl
0485 57 14 06

Dependance Praktijk Sint Anthonis
Molenstraat 16, St. Anthonis
info@dapboxmeer.nl
0485 57 14 06

Privacybeleid Dierenartsenpraktijk Boxmeer

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze dierenartsenpraktijk

Dierenartsenpraktijk Boxmeer
In onze dierenartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om uw huisdier medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Contactgegevens Dierenartsenpraktijk Boxmeer

Het privacy statement geldt voor al onze vestigingen:

Dierenartsenpraktijk Boxmeer
't Leucker 2
5831 DB Boxmeer

Dependance Praktijk Sint Anthonis
Molenstraat 16
Sint Anthonis

We kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam, adres en geboortedatum van cliënten en personeel;
 • Telefoonnummer(s) en e-mailadres van cliënten en personeel;
 • Burgerservicenummer (BSN) en kopie identiteitsbewijs van personeel op grond van wettelijke verplichting;
 • Naam, diersoort, ras, geslacht, kleur, gewicht, geboortedatum, chipnummer, paspoortnummer, diernummer, polisnummer, foto en bijzondere lichamelijke kenmerken van patiënten.

Bovenstaande persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor identificatie van u en uw (huis)dieren, documentatie van ons handelen en communicatie met u. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken, maar dan kunnen we u mogelijk niet (volledig) helpen. Met het afgeven van de bovenstaande gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om ze te verwerken en bewaren met inachtneming van onze plichten en uw rechten.

De plichten van de Dierenartsenpraktijk Boxmeer

Dierenartsenpraktijk Boxmeer is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor zorgverlening aan uw (huis)dier;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
 • communicatie en verzenden van informatie over onze producten, diensten en diergeneeskundige informatie.

Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

Alle medewerkers binnen Dierenartsenpraktijk Boxmeer hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na de bewaartermijn zullen de gegevens worden vernietigd.

Voor behandelgegevens van uw dier(en) is deze bewaartermijn in principe 7 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Voor personeel geldt een bewaarplicht voor loonbelastingverklaringen en kopie paspoort tot 5 jaar na einde van het dienstverband.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad) aan u of aan een door u genoemde organisatie.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens van uw (huis)dier te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (t.a.v. uw (huis)dier) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Dierenartsenpraktijk Boxmeer Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). We zullen u vragen zich te identificeren, om zeker te zijn dat het verzoek door u is gedaan.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Dierenartsenpraktijk Boxmeer hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de medewerker van de praktijk voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld een specialist). Daarnaast maakt onze praktijk gebruik van externe dienstverleners welke voor de dienstverlening gebruik maken van deze gegevens. Met alle betrokken partijen hebben we, indien van toepassing, een verwerkersovereenkomst gesloten, wat inhoudt dat ook zij verklaren volgens de nieuwe AVG-richtlijnen te werken.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe dierenarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe dierenarts op de hoogte is van de medische geschiedenis van uw (huis)dier. De medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude dierenarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe dierenarts. De oude dierenarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat u uw oude dierenarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe dierenarts.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw persoonsgegevens of het medisch dossier van uw (huis)dier? Dan gaat uw dierenarts hierover graag met u in gesprek. Dierenartsenpraktijk Boxmeer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dapboxmeer.nl.  Dierenartsenpraktijk Boxmeer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.